OULUN YLIOPISTON ARKKITEHTUURIN OSASTON KORTTELI

Rakennushistoriaselvitys

  • Oulu 2013
  • Rakennusten suojelumerkintä: sr-1 / sr-4
  • Tilaaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimeksiannosta vuonna 2013 laaditussa rakennushistoriaselvi­tyksessä tarkastellaan Oulun torinrannassa sijaitsevan Oulun yliopiston arkkitehtuu­rin osaston käytössä ollutta korttelikokonaisuutta. Rakennushistoriaselvityksessä käydään läpi korttelin rakennushistoriaa, käyttöhisto­riaa sekä korttelin asemakaavahistoriaa.

Oulun palo vuonna 1882 tuhosi suurimman osan torialueen aitoista ja rantakortteleis­ta. Välittömästi palon jälkeen ryhdyttiin tuhoutuneisiin ranta-alueen kortteleihin ra­kentamaan uusia asuin- ja liikerakennuksia, muun muassa Svendelinien ja Petrellin kivirakenteiset kauppa­kartanot sekä puurakenteisia asuin- ja piharakennuksia. 1880-luvun lopulta lähtien kauppakartanot ja tont­ti ovat olleet koulukäytössä. Koko kortteli tuli yliopiston käyttöön, kun Svendelinin kivirakennuksen viereisetkin tontit rakennuksineen siirtyivät valtiolle vuonna 1965.

Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin vanhat rakennukset yhtä lukuun ottamatta on suojeltu eriasteisilla suojelumerkinnöillä. Marjatta ja Martti Jaatisen 1960-luvulla laatima rantakortteleiden asemakaava muutettiin vuonna 1989 suojelupainotteiseksi, jolloin suu­rin osa I kaupunginosan kortteleiden 1–4 rakennuksista sai suojelumerkinnän. Näin myös arkkitehtiosaston korttelin rakennuksiin tuli sr-1 tai sr-4 merkinnät lukuun ottamatta piharakennuksia.

Vuosituhannen vaihteessa yliopiston tilatarpeita ratkottiin yleisellä arkkitehtuurikilpailul­la, jolla etsittiin vanhojen rakennusten toimintoja ja tiloja täydentävää kokonaisuut­ta. Vuonna 2002 valmistunut uusi lisärakennus Apaja muodostaa yhdessä vanhojen rakennusten kanssa katusivuiltaan yhtenäisen umpikorttelin.